• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of make smb (108 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
make smb. stop crying kiritmək verb general
make smb. be diligent çalışdırmaq verb general
make smb. sit down əyləşdirmək verb general
make smb. sick ürəyini bulandırmaq verb general
make smb. promise söz almaq verb general
make smb. feel sick öyütmək verb general
make smb. get off düşürtmək verb general
make smb. get information soraqlatdırmaq verb general
make smb. ask smth. buyurtdurmaq verb general
make smb. jump out sıçratmaq verb general
make smb. hang up asdırmaq verb general
make smb. obey tabe etmək verb general
make smb. fence off kəsdirmək verb general
make smb. plaster suvatdırmaq verb general
make smb. rail söydürmək verb general
make smb. plaster suvaqlatdırmaq verb general
make smb. avoid çəkindirmək verb general
make smb. lame axsatmaq verb general
make smb. report şeytanlatdırmaq verb general
make smb. stop kəsdirmək verb general
make smb. keep silence yumdurmaq verb general
make smb. cut out kəsdirmək verb general
make smb. cut off budatdırmaq verb general
make smb. meet with smb. rastlaşdırmaq verb general
make smb. keep silence susdurmaq verb general
make smb. shovel away kürütdürmək verb general
make smb. learn by heart əzbərlətdirmək verb general
make smb. put an end kəsdirmək verb general
make smb. suffer greatly ürəyini kabab etmək verb general
make smb. sick canını boğazına gətirmək verb general
make smb. responsible for smth. öhdəsinə qoymaq verb general
make smb. suffer greatly ciyərini kabab etmək verb general
make smb. laugh until one cries uğundurmaq verb general
make smb. a declaration of love eşqnamə oxumaq verb general
make smb. crawl on all fours dizin-dizin süründürmək verb general
make smb. give a slap on the face şillələtdirmək verb general
make smb. unhappy ağlar günə qoymaq verb general
make smb. responsible for smth. öhdəsinə buraxmaq verb general
wake make smb. wake up qaldırtmaq verb general
make smb. get information sordurmaq verb general
make smb. stoop boyun əydirmək verb general
make smb. feel sick çirgindirmək verb general
make smb. approve smth. bəyəndirmək verb general
make smb. wander dərbədər salmaq verb general
make smb. tear down sökdürmək verb general
make smb. understand başına yeritmək verb general
break make smb. break off kəsdirmək verb general
make smb. sick canını boğazına yığmaq verb general
make smb. feel sick ürəyini bulandırmaq verb general
make smb. wait məəttəl qoymaq verb general
make smb. chip qamqalatmaq verb general
make smb. orientate səmtlətmək verb general
make smb. bend əydirmək verb general
make smb. bowl bağırtmaq verb general
make smb. vomit qusdurmaq verb general
make smb. twaddle zəvzətmək verb general
make smb. spy şeytanlatdırmaq verb general
make smb. crush əzdirmək verb general
make smb. agile qıvraqlaşdırmaq verb general
make smb. brush şotkalatdırmaq verb general
make smb. flinch səksəndirmək verb general
make smb. choke boğdurmaq verb general
make smb. beetle toxmaqlatmaq verb general
make smb. sob zarıldatmaq verb general
make smb. shout bağırtmaq verb general
make smb. quick çevikləşdirmək verb general
make smb. slap şapalaqlatmaq verb general
make smb. immoral pozğunlaşdırmaq verb general
make smb. flour unlatmaq verb general
make smb. brisk qıvraqlaşdırmaq verb general
make smb. squash əzdirmək verb general
make smb. tell söylətdirmək verb general
make smb. raise qovzatdırmaq verb general
make smb. paper kağızlatdırmaq verb general
make smb. free buraxdırmaq verb general
make smb. understand anlatmaq verb general
make smb. grovel əydirmək verb general
make smb. grin irişdirmək verb general
make smb. scream bağırtmaq verb general
make smb. sever kəsdirmək verb general
make smb. rude qabalaşdırmaq verb general
make smb. rotate fırlatdırmaq verb general
make smb. rob soydurmaq verb general
make smb. slap şapalaqlatdırmaq verb general
make smb. sneeze asqırtmaq verb general
make smb. wait gözlətmək verb general
make smb. swallow uddurmaq verb general
make smb. snivel zırıldatmaq verb general
make smb. snivel zığıldatmaq verb general
make smb. yell bağırtmaq verb general
make smb. raise qaldırtmaq verb general
make smb. bend əydirtmək verb general
make smb. bleat mələtmək verb general
make smb. turn fırlatdırmaq verb general
make smb. plant əkdirmək verb general
make smb. lower saldırtmaq verb general
make smb. brag şeşələtdirmək verb general
make smb. boil bişirtdirmək verb general
make smb. putty zamazkalatmaq verb general
make smb. burnish zağlatmaq verb general
make smb. lower saldırmaq verb general
make smb. entreat yalvartmaq verb general
make smb.'s heart quake bir kəsi vahiməyə salmaq phrases general
make smb.'s mouth water bir kəsin ağzını sulandırmaq phrases general
make smb. squeal bir kəsin dərsini vermək phrases general
make smb.'s heart quake qorxutmaq phrases general
make smb. wander dərbədər etmək phrases general
make smb.'s heart quake bir kəsi qorxuya salmaq phrases general