üstəgəl : is. riyaz.
1. Toplama əməlini və ya kəmiyyətin müsbətliyini göstərən işarə (+).
2. İki rəqəmin toplandığını göstərmək üçün onların arasında işlədilir. Beş üstəgəl üç, səkkizə bərabərdir.