əndazəsiz : sif.
1. Biçimsiz, ölçülməmiş, tənasübsüz, ölçüsüz. İndi bizim evin quruluşu sənə olduqca ölçüsüz-biçimsiz və əndazəsiz görünür. M.S.Ordubadi.
2. Hesabsız, saysız, çox qeyri-məhdud.