ərinmiş : f.sif.
1. Əridilərək saflaşdırılmış; ərgin. Ərinmiş yağ (sarı yağ).
2. Əridilmiş. Ərinmiş qurğuşun.