altdan : zərf
1. Aşağı tərəfdən, alt tərəfdən. Altdan tutub qaldırmaq.
2. məc. Gizli, xəlvəti. [Gədə:] Mən onların altdan söydüyünü görmüşəm. S.Rəhimov. altdan-altdan zərf bax altdan 2-ci mənada. [Nabat] əlaltı özünə paltar tikdirirdi və altdan-altdan geyinib asta-asta sallanırdı. S.Rəhimov. Ailənin başqa üzvləri də sakit və altdan-altdan gah Şəmsiyyəyə, gah Səlimiyə baxır(dılar).. M.İbrahimov. [Qara kişi] altdan-altdan qarısına baxırdı. Ə.Əbülhəsən.