arilər : cəm [əsli sanskr.]
1. Elmi ədəbiyyatlarda: xalqların Hind və İran qrupuna verilən ümumi ad; ari irqinə mənsub qövmlər. İranın müasir adı “Arilər ölkəsi” deməkdir.
2. Daha geniş və qeyri-elmi mənada Hind-Avropa dillərində danışan xalqlar.