aristokratiya : [yun.]
1. Hakim sinfin yüksək təbəqəsi; zadəganlar, əyanlar.
2. tar. Əyanlar hakimiyyəti forması – qədim Yunanıstanda zadəganların dövlət hakimiyyəti formalarından biri. Aristokratiya anlayışının meydana gəlməsi Platon və Aristotellə bağlıdır.
3. məc. Hər hansı bir sinif və ya ictimai qrupun imtiyazlı yuxarı təbəqəsi.