bürokratik : sif. Bürokratizmə xas olan, bürokratizm mahiyyətində olan. Bürokratik quruluş.