bəstəkar : is. [fars.]
1. Musiqi əsərləri yaradan şəxs, kompozitor. Azərbaycan musiqisində çoxsəslilik problemini düzgün həll etmək məsələsi hal-hazırda bəstəkar və musiqişünasları düşündürməkdədir. Ü.Hacıbəyov. Musiqi bəstəkarları da .. şeirləri “notaya” düzüb, musiqiyə salıblar. C.Məmmədquluzadə. Val sürətlə hərlənir. Gənc bir Azərbaycan bəstəkarı tərəfindən yazılmış xəfif melodiya .. talvardan uzaqlara qanad çalır. İ.Əfəndiyev.
2. məc. Müğənni, tərənnümçü mənasında.