bar : is. [fars.] Meyvə, məhsul. Bar almaq. Bar götürmək. Bar bağlamaq. Bar tutmaq. Bar vermək. – Ağac bar verdikcə başını aşağı dikər. (Ata. sözü). Bar verən ağacı kəsməzlər. (Ata. sözü). [Mirzə Fətəli:] İllər keçib, zəmanələr dolanıb, o şəxslərin əkdikləri toxumlar bar verib.. Ə.Haqverdiyev. Ağac bar gətirmək üçün əkilir. C.Cabbarlı. Bel götürüb su verdikcə torpağa; Hər ağacdan nemət alır, bar alır. S.Vurğun. // məc. Səmərə, xeyir, mənfəət, fayda. ..İndi bu dostluq cəbhə şəraitində də bar verməli idi. Ə.Əbülhəsən.
bar 2: is. [fars.] klas. Yük, ağırlıq. Bar daşımaq. // Məc. mənada. Kim dözər mənim tək belə firqətə; Rəncü məşəqqətə, barimöhnətə. M.P.Vaqif. Qəmü möhnət bu gün yoxdur cahanda çəkməyən, amma; Şikəstə Zakirin çərxi-fələk barın giran tutmuş. Q.Zakir.
bar 3: is. məh.
1. Kif, boyat çörək və xörəklərdə əmələ gələn ağ rəngli göbələkciklər.
2. Ərp, pas, kir (xəstənin dil-dodağında).
bar 4: [ing.] Ayaq üstə duraraq yemək yeyilən, ya içki içilən kiçik yeməkxana, qəlyanaltıxana. Pivə barı.
bar 5: is. [ing.] Qazıma maşının və mədən kombaynının işlək hissəsi.
bar 6: is. [yun.]
1. Səs təzyiqi vahidi.
2. Atmosfer təzyiqi vahidi.
bar 7: is. [fars.] köhn. Ocaq, od.
bar 8: is. Prob, əyar (qiymətli metallarda).
bar 9: is. [fars.] köhn. Peyin, təzək.
bar 10: is. [fars.] köhn. Yüksək mənsəb sahibləri üçün düzəldilən rəsmi qəbul.
bar 11: is. [ing.] Servantın müxtəlif içki şüşələri üçün ayrılmış xüsusi bölməsi.