baron : [fr.] Qərbi Avropada və bolşevik inqilabına qədər Rusiyada qrafdan aşağı zadəgan rütbəsi və bu rütbənin sahibi olan adam. Piqasov Rudinə müraciətlə sözə başladı: – İcazə verin, soruşum, cənab baronun göndərdiyi məqalənin məzmunu? Turgenevdən. [Əmiraslan ağa:] Mənim oğlum rusların knyaz, qraf, baron .. övladlarından artıq və əzizmidir? S.S.Axundov.