dördəlli :
1. zərf Cəld, tələsik. O, gecəgündüz dördəlli işləyir. _ Dördəlli yapışmaq (tutmaq) – bərk-bərk tutmaq, əlindən buraxmamaq. İşindən dördəlli yapışmaq.
2. sif. mus. Dörd əllə ifa edilən (çalınan). Royal üçün uyğunlaşdırılmış dördəlli pyes.