dialekt : [yun.] dilç.
1. Yerli şivə, ləhcə. Məhəlli dialekt. Bakı dialekti.
2. Bax dialektal. Dialekt sözlər