divani : is. [fars.] folk. Hər misrası
1. hecadan, hər bəndi isə 4 misradan ibarət olan aşıq şeir forması.
divani 2: sif. [fars.] köhn.
1. Divana, hökumətə aid olan.
2. Xüsusən rəsmi fərman və əmrlərin yazıldığı ərəb yazısı növlərindən birinin adı.