doqmatik : sif. [yun.]
1. Doqma (ehkam) mahiyyətində olan, doqmaya aid olan.
2. Mücərrəd, abstrakt, sxematik. Doqmatik izah üsulu. – [Usta Zeynalın] dini etiqadı o dərəcədə doqmatik şəkil almışdı ki, atdığı addımına, gördüyü işinə də arxayın deyil( di). M.İbrahimov.