epik : is. [yun.] Epik əsərlər müəllifi.
epik 2: sif. [yun.] ədəb. Eposa aid, epos xüsusiyyətli. Epik əsərlər. Epik dastanlar.