estetika : [yun. aisthetikos – duyan, həssas]
1. İncəsənət haqqında, bədii yaradıcılıqda, təbiətdə və həyatda gözəllik, gözəl formalar haqqında fəlsəfi nəzəriyyə. Estetika tarixində alman klassik fəlsəfəsinin xüsusi rolu olmuşdur. // Bir şəxsin incəsənət və ya onun hər hansı bir növü haqqındakı görüşləri. M.F.Axundzadənin estetikası.
2. Gözəllik, bədiilik.