fail : sif. [ər.] köhn.
1. İşləyən, edən.
2. Təsir edən.
3. is. Ərəb qrammatikasında feli sifət modeli.