faza : [yun. phasis – zahir olma]
1. Hər hansı bir hadisənin, prosesin və s.-nin inkişafında ayrıca mərhələ, dövr, moment. İşin son fazası.
2. geol. Süxurların nə xarakterdə olduğunu müəyyən edən kiçik vaxt vahidi.
3. astr. bax səfhə 2-ci mənada.
4. elektr. Generator sarğısının ayrıca qrupu, habelə onu birləşdirən məftil (elektrik keçiricisi). Fazaların dəyişmə qaydası. Faza göstəricis