flektiv : flektiv dillər dilç. – fleksiya (o cümlədən daxili fleksiya) vasitəsilə qrammatik formalar əmələ gətirən dillər. HindAvropa, sami-hami dilləri flektiv dillərə aiddir.