fonetika : [yun. phonetike – səsə aid]
1. Dilin səs quruluşu, səs tərkibi. Azərbaycan dilinin fonetikası.
2. Dilçiliyin, dilin səs tərkibini öyrənən bəhsi. Tarixi fonetika. Fonetikanın əsas tədqiqat obyekti.