genezis : [yun.] kit. Mənşə, törəniş; əmələgəlmə prosesi.