istemal : is. [ər.] İşlətmə, istifadə etmə, tətbiq etmə. [Mirzə:] On gün ki siz dərman istemalına məşğul olacaqsınız, o gərək gecə və gündüz sizin yanınızda olsun. Ə.Haqverdiyev. _ İstemal etmək – işlətmək, istifadə etmək, tətbiq etmək. [Mirzə:] Sabah dərmanı özünüzlə götürüb apara bilərsiniz və orada axund Ağa mollanın təhti-tərbiyəsində istemal etməyə məşğul olarsınız. Ə.Haqverdiyev. İstemal olunmaq (edilmək) – işlədilmək, istifadə edilmək, tətbiq edilmək. O yerdə ki söz düşəndə gərək “millət” sözü danışıla, orada “əşxas” ləfzi istemal olunur. C.Məmmədquluzadə.