kəmiyyət : is. [ər.]
1. Miqdar, qədər, say, ədəd. Hər yerdə kəmiyyət, keyfiyyət barəsində danışıq gedirdi. S.Hüseyn. Tək kəmiyyətə deyil, keyfiyyətə də fikir verməli!
2. fiz. riyaz. Ölçmək və hesablamaq mümkün olan hər şey. Sonsuz kiçik kəmiyyət. Naməlum kəmiyyət. Dəyişən kəmiyyət. Sıfıra bərabər kəmiyyət. Məchul kəmiyyət.
3. fəls. Xarici aləmin əşya və hadisələrini miqdar, həcm, inkişaf dərəcəsi cəhətdən səciyyələndirən fəlsəfi kateqoriya. Kəmiyyətin keyfiyyətə keçməsi qanunu. Kəmiyyət dəyişmələri.
4. dilç. Səsləri tələffüzetmə müddəti. Kəmiyyətə görə səslər uzun və qısa olur.