kalorimetr : [lat. ca1or – isti və yun. metreo – ölçürəm] İstilik miqdarını ölçən cihaz.