kilometraj : [fr. kilo və metrage] Kilometrlə göstərilən məsafə.