kimya : [ər. əsli yun.]
1. Maddələrin quruluşunu, habelə onların qarşılıqlı olaraq bir haldan digər hala keçməsini öyrənən elm. Nəzəri kimya. Kimya dərsliyi.
2. Bir şeyin keyfiyyətcə tərkibi. Neft kimyası. Qan kimyası.
3. məc. klas. Hikmət, qüdrət.