komik : [yun.]
1. Komik rollar ifa edən artist. [Eyvaz] kolxoz dram dərnəyinin ən yaxşı komikidir. Ə.Vəliyev.
2. məc. Məzəli adam, zarafatcıl.
komik 2: sif. [lat.]
1. Komediyaya xas olan, komediya ilə bağlı olan. Komik rol. Komik süjet. – M.F.Axundzadənin komediyaları böyük ictimai məsələləri əhatə edən, komik planda ictimai xarakterlər yaradan klassik komediya əsərləri idi. M.İbrahimov. [Ü.Hacıbəyov] öz komediyalarında komik vəziyyətlərlə bərabər, lirik və dramatik səhnələr də yaradır. Ə.Sultanlı.
2. Məzəli, gülməli, məzhəkəli.