komplekt : [lat. completus – tam, dolu] Tam təşkil edən şeylərin toplusu; dəst. Qazıma komplekti.