ləzzət : is. [ər.]
1. Yeyilən, içilən hər hansı bir şeydən duyulan xoş hiss; tam, dad. Hər xörəyin bir ləzzəti var. Bu meyvənin ləzzəti necədir? Ağzımın ləzzəti qalmışdır. // Dadlılıq, şirinlik. Ləzzəti hələ də damağımdadır. Bu əncirin ləzzətindən keçmə.
2. məc. Bir şeydən duyulan xoş hiss, sevinc duyğusu; həzz, nəşə. İlin hər fəslinin bir hüsnü var, amma qışın ləzzəti bir özgədir. C.Məmmədquluzadə. Olunca kefin kök, yollar da hamvar; Qızışmış atlarda başqa ləzzət var. Ə.Cavad. Ov da olmasa, elə bunun tamaşası, özü bir ləzzətdir. M.Rzaquluzadə. _ Ləzzət almaq (aparmaq, görmək, çəkmək) – həzz almaq, zövq almaq, xoşuna gəlmək, xoşlanmaq. [Əmrah:] İndi bəylə xanım vuruşacaq, ləzzət aparacağam. Ə.Haqverdiyev. Rüstəm kişi tütünün ətrindən, saçaqlı tellərinin rəngindən xüsusən ləzzət alardı. M.İbrahimov. Ləzzət vermək – xoşlandırmaq, zövq vermək, həzz vermək. ..Meşədən axan bulaqların səsi və gərdişin comərdliyi Bahadıra böyük ləzzət verirdi. N.Nərimanov. Quzuçuların həvəslə oynamaları, quzuların iştaha ilə otlamaları Gurşada ləzzət verirdi. Ə.Vəliyev. Ləzzətdən düşmək – əvvəlki dad və təravətini itirmək. Ləzzəti qaçmaq (getmək) – əvvəlki ləzzəti, zövqü verməmək, təsirdən düşmək. Daha bu işin ləzzəti qaçdı. Ləzzətini görmək – bir şeyin zövqünü, nəşəsini hiss etmək, duymaq. Tələbəliyin ləzzətini görmək. – Nəbi nökərçiliyin ləzzətini gördüyü üçün rəncbərlik etmək fikrinə düşür. “Qaçaq Nəbi”. [Uşaq:] Məni istəyirsən, dur gedək babamın otağına, biz də ata və ana ilə bir yerdə çörək yemək ləzzətini görüb fərəh edək. M.S.Ordubadi.
3. Ləzzətlə şəklində zərf – xoşlana-xoşlana, həvəslə, iştaha ilə. ..Xudayar katda ləzzətnən yıxılıb yatdı. C.Məmmədquluzadə. [Ramazan] nahar üçün hazırlanmış südlü plovu ləzzətlə yeyir(di).. M.Hüseyn.