lirik : [yun.] Lirik şeirlər yazan şair, lirik şeirlər müəllifi.
lirik 2: sif. [yun.]
1. Lirika xüsusiyyətləri olan, lirika mahiyyətində olan (bax lirika 1-ci mənada). Lirik poeziya.
2. Lirizmlə dolu, hiss və həyəcanla dolu; emosional. Lirik şeir. Lirik musiqi. Lirik səhnə. – İlk qələm təcrübəsi zamanı yazdığı lirik parçalarda ifadə olunan bəzi meyilləri pisləyərək, [S.Vurğun] “Ölən şeirlərim” adlı şerini yazır. M.Arif. [Ü.Hacıbəyov] öz komediyalarında komik vəziyyətlərlə bərabər lirik və dramatik səhnələr də yaradır. Ə.Sultanlı.
3. mus. Həzin, mülayim, zərif, xoş (səs haqqında). Lirik tenor. Lirik soprano. – Onun yumşaq, lirik səsi o qədər çox şöhrət qazandı ki, adı gələndə xanəndələr ayağa qalxmağa başladılar. S.Rəhman. ◊ Lirik ricət – bədii əsər süjetinin, mövzusunun, gedişinin ardıcıllığı xəttini qıran hiss və həyəcanla dolu ricət.