müşərrəf : sif. [ər.] köhn. Şərəflənmiş, şərəfə nail, şərəfli. _ Müşərrəf etmək – öz gəlişi ilə şərəfləndirmək. Müşərrəf olmaq – özü üçün şan və şərəf bilmək (böyük bir şəxs tərəfindən qəbul edilməsini). [Xacə Mübarək:] Mövlana Cəmaləddin hüzuri-mübarəkə müşərrəf olmaq istəyir. M.F.Axundzadə. Mən elə hacı tanıyıram ki, özünün heç bir zada etiqadı olmaya-olmaya Məkkəyə müşərrəf olur. Ə.Qəmküsar.