müləmmə : is. [ər.] ədəb.
1. Hər misrası başqa dildə olan şeir. Füzulinin müləmmələri məşhurdur.
2. sif. köhn. Ala-bula, rəngbərəng.
3. sif. köhn. Parlaq, parıldayan.