mütərcim : sif. [ər.] Tərcüməçi, tərcümə edən. ..Bu müəssisə də daimi bir mütərcim saxladığı üçün [Zeynalın] oradan da əli çıxmışdı. S.Hüseyn. [Firəng:] Ağa mənim yanımca gələn mütərcim vasitəsilə arvadıma dedi.. Ə.Haqverdiyev.