materiya : [lat.]
1. fəls. İnsan şüurundan kənarda və ondan asılı olmayaraq mövcud olan obyektiv varlıq; maddə.
2. Təbiətin fiziki cisimlərini təşkil edən maddə. Materiyanın quruluşu.
3. dan. Parça, arşınmalı, material.