melodiya : [yun. melodia – nəğmə, hava]
1. Müəyyən musiqi vəhdəti əmələ gətirən səslərin ahəngdar ardıcıllığı; hava, motiv.
2. Ahəngdarlıq, melodiklik.