morfinist : [yun.] Morfi düşkünü, morfinizmə mübtəla olmuş adam.