morfologiya : [yun. morphe – forma və logos – təlim]
1. Orqanizmlərin, mineral maddələrin, torpaqların quruluşu haqqında elm.
2. dilç. Hər hansı bir dildə söz formalarının dəyişməsi sistemi, habelə qrammatikanın sözlərin formalarını öyrənən şöbəsi. Qrammatikanın morfologiya bəhsi.