muzdur : is. [fars.] köhn. Mülkədar və ya qolçomaq təsərrüfatında muzdla işləyən kənd təsərrüfat fəhləsi. [Hacı Qambay] muzdur işlətmək əlverişli olmadığına görə kənd təsərrüfatında qadın zəhmətindən az-çox istifadə edirdi. Qantəmir. [Müəllim] keçmişdə yeriyurdu olmayan, haman bu kənddə onunbunun bağında, bostanında, tarlasında işləyən bir muzdurun oğlu idi. M.Rzaquluzadə. // Ümumiyyətlə, fəhlə. Mürsəqulu .. Hacı Aslanın paroxodunda muzdur idi. S.Hüseyn.