nektar : [yun.]
1. Qədim yunan əsatirində allahlara əbədi gənclik və gözəllik verən içki; abi-həyat.
2. bot. Ali bitkilərdə çiçək ballıqlarının ifraz etdiyi şəkərli şirə.