neologizm : [yun. neos – yeni və logos – anlayış] dilç. Dildə yeni əmələ gəlmiş söz və ya ifadə.