neytral : [lat. neuter – nə o, nə bu]
1. kim. Nə turşu, nə qələvi reaksiyası verməyən. Neytral məhlul.
2. xüs. Orqanizmə nə müsbət, nə də mənfi təsir edən (maddə, dərman və s. haqqında).