normativ : [lat. normatio – qaydaya salma]
1. Hər hansı bir işin görülməsi, icrası üçün əsas götürülən normalar göstəricisi. Plan normativi. Texniki normativlər.
2. Hər hansı bir şey üçün norma müəyyənləşdirən, norma qoyan. Normativ qrammatika. Məktəb normativləri.