ovsarlamaq : f.
1. Dəvənin başına ovsar keçirmək, dəvəni noxtalamaq. Dəvəni əvvəl ovsarla, sonra Allaha ismarla. (Məsəl).
2. Bax noxtalamaq 2-ci mənada. Lap bizi ovsarladılar, mindilər; Ay keçən əyyam, olasan indilər! M.Ə.Sabir.
ovşarlamaq 2: f. Sağımdan əvvəl heyvanların, əsasən qaramalın əmcəklərini sığallamaq, ovuşdurmaq, ovşara gətirmək. Bu arvad inəyi adi sağıcılar kimi sağmır, ovşarlayırdı. Ə.Vəliyev.