partitura : [ital.] Çoxsəsli musiqi əsərinin bütün partiyalarının (3-cü mənada) məcmusu. Operanın partiturası. // Belə əsərin bütün partiyalarının yazıldığı not dəftəri.