passiv : [lat. passivus – fəaliyyətsiz] mal. Müəssisənin borc və təəhhüdlərinin məcmusu (aktiv2 əksi).
passiv 2: [lat.]
1. sif. Qeyri-fəal, laqeyd. Passiv münasibət. Passiv mübarizə. Passiv rol. Passiv müşahidə.
2. qram. Feilin məchul forması. ◊ Passiv seçki hüququ – vətəndaşların nümayəndəli dövlət orqanlarına seçilmək hüququ.