patologiya : [yun. pathos – xəstəlik və logos – elm]
1. İnsan və heyvan orqanizmlərindəki xəstəlik proseslərini və onların halını öyrənən elm.
2. məc. kit. Normadan kənara çıxma, qeyrinormallıq.