potensial : [lat. potentia – qüvvə]
1. fiz. Müəyyən nöqtədə bir şeyin enerjisini, gərginliyini və s. səciyyələndirən vahidə bərabər kəmiyyət. Cazibə qüvvəsinin potensialı.
2. məc. kit. Müəyyən məqsəd, iş üçün lazım olan şərtlərin, vasitələrin məcmusu. Dövlətin sənaye potensialı.
3. sif. Üzə çıxa bilən, mümkün ola bilən, tez-gec özünü göstərə bilən; gizli şəkildə qalan. Triyestdə potensial bir qüvvə hökm sürürdü. S.Vəliyev.