qurşaqlanmaq :
1. qayıd. Belinə qurşaq bağlamaq.
2. məch. Qurşaq bağlanmaq, qurşaq geydirilmək, qurşaq keçirilmək, qurşaq vurulmaq, çənbərlənmək.
3. məc. dan. Bir işə hazırlanmaq, bir işə başlanmaq, ... qəsdində olmaq.