sərdabə : is. [fars.] Bir və ya bir neçə ölünün basdırıldığı üstü tikili qəbir; məqbərə. Tabutu sərdabəyə qoymaq. Şirvanşahlar sərdabəsi. – Sən get qəbiristanda bir sərdabədə gizlən ki, bu zalımlar səni tapa bilməsinlər. C.Cabbarlı.